என் மனதின் எண்ணங்கள்... கனவுகள்... கற்பனைகள்... ஓட்டங்கள்...

Wednesday, December 06, 2006

technorati test

Technorati Profile

Tuesday, June 20, 2006

உலகே வணக்கம்!

இது எனது வலைபதிவின் முதல் பதிவு.
நல்வரவு வாசகரே!

பி.கு. இன்று முழுவதும் தமிழில் வலைபதிவு உருவாக்குவதிலே செலவாகிவிட்டது. வேலையை இப்போழுதுதான் ஆரம்பிக்கிறேன். :)